تنظیم فونت
       


» ریز نمرات درس تئوری 2 کلاس پنجشنبه با مشخصه کلاس 11523 ( یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 )
» لیست نمرات تئوری حسابداری 2 کلاس دوشنبه 16-20 نماینده غلامی ( شنبه هجدهم مرداد 1393 )
» ریز نمرات کلاس چهار شنبه 16-12 تئوری 2 ( شنبه هجدهم مرداد 1393 )
» ریز نمرات دانشجویان کلاس اول روز دوشنبه درس تئوری2 خانم دکتر حیرانی،مشخصه ی 11539 ( شنبه هجدهم مرداد 1393 )
» لیست موضوعات بالغ بر3000 پایان نامه در حوزه حسابداری از سال1340تا1391 ( شنبه چهارم مرداد 1393 )
» موضوعات تایید شده توسط خانم دکتر نایب زاده ( دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 )
» فایل روش تحلیل داده ها ( یکشنبه چهارم خرداد 1393 )
» مسائل جاری در حسابداری ( شنبه سوم خرداد 1393 )
» بارم بندی جدید درس تئوری حسابداری 2،خانم دکتر حیرانی ( دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 )
» نحوه رفرنس دهی در پایان نامه ( دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 )
» مراحل اجرایی و اداری پایان نامه ( یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 )
» یوزرنیم و پسورد سایت امرالد ( شنبه شانزدهم فروردین 1393 )

ریز نمرات درس تئوری 2 کلاس پنجشنبه با مشخصه کلاس 11523

دسته بندی : تئوری حسابداری2


ردیف شماره شناسایی نمره مقاله نمره ارائه نمره برگ امتحان نمره لغات نمره میان ترم جمع نمره
1 39200275 1/5 1/5 7/88 2 0/5 13/38
2 39103860 3 1/5 7/5 2 1/3 15/3
3 39202419 3 1/5 4/75 0/5 0/9 10/65
4 39202248 3 3 6/25 2 1/4 18/65
5 39202274 3 3 9/5 2 1/6 19/1
6 39202142  * 1/5 2 7/25 2 1/3 14/25
7 39202434 1/5 1 6/25 0 1 9/75
8 39202458 1/5 2 7 2 1/2 13/7
9 39200319 0 0 8/75 0 0/7 9/45
10 39200820 3 2 8 2 0/9 15/9
11 39003146 1/5 3 5/75 2 1/2 13/45
12 39200078 1/5 2 5/75 2 1/6 12/85
13 39200252 2 3 8 2 1/1 16/1
14 39202137 0 1 5/5 0 1/3 7/8
15 39200447 1/5 3 7/75 2 1/2 15/45
16 39101050 1 3 7/75 1 1/5 14/25
17 39202273 3 3 5/15 0 0/9 12/15
18 39202446 0 0 4/75 0 0/8 5/55
19 39200523 0 0 5/63 2 1/1 8/73
20 39102888 1 3 7/5 1 1/5 14
21 39200120 3 0 8 2 0/5 13/5

* شماره شناسایی 39202142 به نمره بخش مقاله ، 1/5 نمره اضافه خواهد شد.               
لیست نمرات تئوری حسابداری 2 کلاس دوشنبه 16-20 نماینده غلامی

دسته بندی : تئوری حسابداری2


شماره شناسایی نمره مقاله نمره ارائه نمره پایان ترم نمره لغات نمره میانترم جمع نمرات توضیحات
39200038 3 3 5.5 2 0.7 14.2  
39200298 0 0 7.6 1 1.1 9.7  
39103655 3 3 6.5 2 0.8 15.3  
39102236 1.5 2.5 5.25 2 0.8 12.05  
39200928 0 0 6.25 0 1 7.25 نمره مقاله اضافه میگرد
39200944 0 2.5 7.75 0 1.1 11.35 نمره مقاله اضافه میگرد
39200202 0 3 6.75 0 1.1 10.85 نمره مقاله اضافه میگرد + لغات
39103666 1.5 3 6.25 2 1.1 13.85  
39200430 3 3 8 3 0.9 17.9  
39103648 1.5 3 7.5 1 1 14  
39200272 0 0 6.9 0 0 6.9 نمره مقاله اضافه میگردد + لغات
39103622 0 0 6.25 2 0 8.25 نمره مقاله اضافه میگرد
39200018 3 3 7.75 2 1.5 17.25  
39200334 0 3 7 1.5 1.2 12.7 نمره مقاله اضافه میگرد
39100724 3 3 2.13 0 1.2 9.33  
39100670 3 3 6.75 0 0 12.75  
39200132 0 3 7.25 2 1.4 13.65  
39202388 3 3 5.25 0 1 12.25  
39200319 0 0 8.75 0 0.7 9.45 نمره مقاله اضافه میگردد + لغات+ارائه
39201514 1.5 3 7.5 2 1.4 15.4  
39200366 1.5 3 6.75 2 0.9 14.15  
39200305 3 3 6.75 2 0.9 15.65  
39200171 3 3 6.25 2 1.1 15.35  
39202801 1.5 3 7.25 0 0.8 12.55  
39102251 1.5 0 6 1 0 8.5  
39200286 3 0 7.75 2 1.2 13.95 نمره مقاله اضافه میگرد
39100821 1.5 3 8.25 2 0.6 15.35  
39200309 3 3 7.5 1 1 15.5  
39200061 3 3 7 2 1.3 16.3  
39102616 0 0 6.5 0 1 7.5  
39202889 0 3 5.9 0 0.9 9.8  
39200253 1.5 3 7 2 1.2 14.7  
39102904 0 3 6.25 0 1 10.25 نمره مقاله اضافه میگردد + لغاتریز نمرات کلاس چهار شنبه 16-12 تئوری 2

دسته بندی : تئوری حسابداری2


شماره دانشجویی

مقاله

ارائه

برگه

لغات

میانترم

توضیحات

39200214

0

1.5

6.5

0

0.9

 

39202785

0

3

7.5

1

0.9

نمره مقاله بعدا لحاظ می شود

39202788

0

2

6.63

1

1.1

نمره مقاله بعدا لحاظ می شود

39200145

1.5

3

4.63

2

1.1

 

39202390

1.5

3

6

0

0.3

 

39201365

1.5

3

7.75

0

1.2

 

39102301

1

3

6.88

0

1.4

 

39201806

3

3

6.5

1

1.1

 

39202381

0

0

5.75

0

0

 

39200260

1.5

3

6

2

1

 

39202784

0

3

7.75

0

0.7

 

39103902

1.5

0

5.25

0

1

 

39101269

0

0

6.25

0

0

 

39202643

1.5

3

6.5

2

1.1

 

39201904

3

3

6.75

1

1.1

 

39201820

1.5

3

6.75

1

0.9

 

39200132

0

3

7.25

2

1.4

 

39202333

3

3

7

2

1.7

 

39202797

1.5

3

6.63

0.5

0.9

 

39202132

3

3

6.75

2

1.2

 

39202783

1.5

3

7.5

1

0.7

 

39200163

0

3

6.5

2

1

 

39201902

3

3

6.75

0.5

1.2

 

39201799

3

3

7.5

1

0.8

 

39202158

3

3

8

2

1.6

 

39200425

0

0

5.75

0

1.2

 

39200014

3

3

6.5

1

1.2

 

39200107

3

3

7.75

2

1.4

 

39202373

5

3

7.25

2

1.3

 

زهره سلیمانی

0

3

5

0

1.3

 

سمیرا سلمانی

3

3

6.75

0

0

 

 


برچسب‌ها: ریز نمرات کلاس چهار شنبه 16, 12 تئوری 2


ریز نمرات دانشجویان کلاس اول روز دوشنبه درس تئوری2 خانم دکتر حیرانی،مشخصه ی 11539

دسته بندی : تئوری حسابداری2


شماره شناسایی دانشجو نمره بخش مقاله نمره بخش ارائه نمره بخش امتحان پایانترم نمره بخش لغات نمره بخش میانترم جمع نمره
39100562 0 2.5 5 0 1.1 8.6
39202159 0 3 6.5 0** 1 10.5
39201734 0*** 3 5.75 1 1 10.75
39200257 1.5 3 6.75 2 1.1 14.35
39200081 1.5 3 6.5 1 0.9 12.9
39103905 0 2.5 6.63 0**** 0 9.33
39102392 0 0 7 0 0 7
39200269 1.5 3 8 2 1.7 17.7
39100803 ---- --- --- --- --- ---
39202644 --- --- --- --- --- ---
39102195 0 3 6.75 2 2.5 14.25
39202173 1.5 3 7.75 2 1.5 15.75
39200509 --- --- --- --- --- ---
39200141 --- --- --- --- --- ---
39102635 0 0 5.5 0 1.3 6.8
39102148 --- --- --- --- --- ---

***برای ش شناسائی39201734 ،1.5 نمره ترجمه مقاله اعمال میگردد.

****برای ش شناسائی 39103905، 1نمره بابت لغت اعمال میگردد.

**برای ش شناسائی 39202195، 2نمره بابت لغت اعمال میگردد.


برچسب‌ها: ریز نمرات دانشجویان تئوری2کلاس11539


لیست موضوعات بالغ بر3000 پایان نامه در حوزه حسابداری از سال1340تا1391

دسته بندی :


به دلیل  عدم وجود یک پایگاه اطلاعاتی کامل  که موضوعات کار شده در رشته حسابداری را شامل شود.  عموما دانشجویان هنگام انتخاب موضوع پایان نامه به جهت عدم آگاهی به موضوعات گذشته و انتخاب یک موضوع تکراری؛ امکان چاپ مقاله پایان نامه برای آنها فراهم نمی شود و زحمات دانشجو به هدر میرود.

با مطالعه عناوین موجود در لیست حاضر دانشجویان قادر خواهند بود تا متغیرهایی که در ایران قابل دستیابی باشند را با توجه به عنوان پایان نامه ها شناسایی نموده و از انتخاب متغیرهای غیر قابل دست یافتن اجتناب نمایند.

این فایل برای اولین بار توسط سایت پایگاه مطالعات مالی-مدیریتی نفت تهران تهیه و ارائه گردیده است و با هماهنگی با مدیران این سایت لینک آن در سایت ما قرار گرفته است.

 

لینک داونلود فایل موضوعات
موضوعات تایید شده توسط خانم دکتر نایب زاده

دسته بندی : روش تحقیق


اسامی دانشجویان و مقاله های تایید شده توسط خانم دکتر نایب زاده

 

از دوستان گرامی که مقالتان توسط خانم دکتر نایب زاده تایید شده لطفا مشخصات خود( نام و نام خانوادگی) ، عنوان موضوع و فایل مقاله را به ایمیل آدرس e_faezeh25@yahoo.com بفرستید.

 

نام و نام خانوادگی

موضوع مقاله تایید شده

خانم فائزه اسماعیلی

Intellectual Capital and Firm Performance :A Dynamic Relationship in Crisis Time

خانم مرضیه صمدی

Fuzzy portfolio model whit different investor risk attitudes

خانم مریم اسلامی

Empirical Study on the Informative Value of the Accounting DataProvided by the Companies Quoted in the Bucharest StockExchange

خانم مرضیه رجبی

Interest on equity and capitalstructure in the Brazilian context

آقای محمدحسن فیضی

Portfolio Optimization of Commercial Banks- An Application of Genetic Algorithm

خانم مریم حیاتی

The influence of personal attributes and organizational ethics position on accountants judgments.

خانم منیره هدایتی

Organizational structure and corporate performance: insights from 6,065 listed corporations

خانم سکینه یزدانی

Warrants, ownershipconcentration, and marketliquidity

آقای یوسف اسماعیلی

Audit quality and market pricing of earning and earnings componts in china

خانم شیلا علومی

Audit opinion and earnings management:Evidence from Greece

خانم نجمه السادات ابریشمی زاده

The impact of internal attributesof corporate governance on firmperformanceEvidence from Pakistan

خانم آرزو شریعت زاده

The association between earningsmanagement and assetmisappropriation

آقای احمد سلطانی فر

The impact of adopting IT governance on financial performance: An empiricalanalysis among Brazilian firms

 

خانم مهدیه فلاح

The relative importance ofworking capital management andits components toSMEs’profitability

آقای محمدرضا شبانی

The Impact of Financial Structure, Financial Leverage andProfitability on Industrial Companies Shares Value(Applied Study on a Sample of Saudi Industrial Companies)

خانم آسیه قربانی

Value creation through intellectual capital in developed European markets

 آقای جمال افخمی

Can Corporate Governance Mitigate the Adverse Impact of Investor Sentiment on Corporate Investment Decisions? Evidence from Taiwan

آقای اسماعیل فرخی

Ownership structure, capital structure, and performance of group affiliation

خانم فاطمه شکاری

Dividend payment and earnings quality: evidence from Indonesia

آقای مجید سبحانی

2nd Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2012) Corporate governance and corporate failure

آقای احمدرضا محمددوست

The Use of Management Accounting Techniques by Canadian Small and Medium Sized Enterprises: A Field Study

آقای البرز عباسی

Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance:An empirical test in the retail banking industry

 

 


برچسب‌ها: مقالات تایید شده درس روش تحقیق


فایل روش تحلیل داده ها

دسته بندی : روش تحقیق


برای داونلود کلیک کنید.
مسائل جاری در حسابداری

دسته بندی :


pdf مثال های مبحث  تلفیق (دکتر معین الدین )

 

 

download

 

 


برچسب‌ها: مسائل جاری در حسابداری


بارم بندی جدید درس تئوری حسابداری 2،خانم دکتر حیرانی

دسته بندی :


بخش اول نمره:5نمره برای مقاله نویسی؛شامل سطح های زیر است:

-سطح الف:تکمیل و چاپ مقاله:5نمره کامل.

-سطح ب:جمع آوری داده ها:3نمره.

-سطح ج:ترجمه مقاله لاتین یا طرح موضوع:1.5نمره

بخش دوم نمره:بخش ارائه فصول،نمره کامل این بخش 3 نمره خواهد بود.

بخش سوم:میانترم و پایان ترم که 12 نمره خواهد داشت.پایانترم بصورت جزوه باز برگذار می گردد.

بخش چهارم:پروژه دیکشنری تخصصی:انجام امور محوله در این پروژه 2 نمره خواهد داشت.

بارم بندی با تصمیم جدید خانم دکتر براساس 20+2 خواهد بود.2 نمره اضافی بصورت کمکی به دانشجویانی که در پروژه دیکشنری تخصصی همکاری کنند، اعطا خواهد شد.برچسب‌ها: بارم بندی جدید درس تئوری حسابداری 2, خانم دکتر حیرانی


نحوه رفرنس دهی در پایان نامه

دسته بندی : روش تحقیق


دانلود مقاله روش رفرنس دهی(مراجع) در پایان نامه


برچسب‌ها: نحوه رفرنس دهی در پایان نامه


مراحل اجرایی و اداری پایان نامه

دسته بندی : روش تحقیق


1) ارائه مقاله پایه + جدول ماهیگیری + مدل یا پرسشنامه به شورای گروه + تایید عنوان و استاد راهنما و مشاور در گروه

2) تهیه فرم استعلام از سایت ایران داک و تحویل آن به مدیر گروه

3) تهیه پروپزال فرم شماره 1 و فرم الف از سایت دانشگاه و ارائه آن بصورت تایپ شده

4) ارائه مقاله پایه + جدول ماهیگیری + پروپزال شماره 1 + فرم الف، به شورای گروه و اخذ تایید نهایی اعضای شورا

5) شروع به کار تهیه 5 فصل پایان نامه

6) اخذ امضای استاد راهنما و مشاور بروی پایان نامه سیمی شده کامل و تحویل به مدیر گروه جهت تعیین استاد داور و سپس تهیه فرم شماره 7 بصورت تایپ شده

7) هماهنگی با تحصیلات تکمیلی، استاد راهنما، مشاور، داور، تعیین روز و ساعت دفاع

8) تهیه تمام فرمهای روز دفاع بصورت تایپ شده و بی نقص و تحویل آن به تحصیلات تکمیلی

9) انجام دفاع

10) انجام تمام کارهای اداری مریوط به آزاد کرن کد استاد راهنما و مشاور


برچسب‌ها: مراحل اجرایی و اداری پایان نامه


یوزرنیم و پسورد سایت امرالد

دسته بندی : روش تحقیق


با عرض سلام خدمت دوستان گرامی

یکی دیگر از یوزرنیم و پسوردهای سایت امرالد(www.emerald insight.com)

USERNAME: capecoost

PASSWORD: emerald

این یوزرنیم و پسورد را هم امتحان کنید:

USERNAME: tum

PASSWORD: emerald
برچسب‌ها: یوزرنیم و پسورد سایت امرالد


فصول درس حسابرسی پیشرفته، خانم دکتر حیرانی

دسته بندی : حسابرسي پيشرفته ( خانم دكتر حيراني)


کتاب فلسفه حسابرسی
فصل موضوع صفحه صفحه
فصل ۱ نیاز به فلسفه حسابرسی ۱ ۲۶
فصل ۳ پیشینه حسابرسی ۵۱ ۶۹
فصل ۴ شک، تردید، رسیدگی و حسابرسی ۸۳ ۹۲
فصل ۵ نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی ۹۵ ۱۳۰
فصل ۶ اهداف حسابرسی ۱۳۳ ۱۴۶
فصل ۷ فرضیات بدهی حسابرسی ۱۴۷ ۱۷۲
فصل ۸ مفاهیم حسابرسی ۱۷۵ ۱۹۴
فصل ۹ استقلال ۱۹۷ ۲۲۵
فصل ۱۰ مراقبت حرفه ای ۲۲۷ ۲۵۴
فصل ۱۱ ارائه منصفانه ۲۵۵ ۲۸۲
فصل ۱۲ شواهد حسابرسی ۲۸۳ ۳۲۹
کتاب اخلاق و حرفه گرایی در حسابداری
فصل ۳ مسئولیت اجتماعی حسابرسی، فاصله انتظارت و تجاری شدن حرفه ۸۶ ۱۲۰
فصل ۵ ابعاد اخلاقی عدم تقارن اطلاعاتی و افشای داوطلبانه اطلاعات ۱۹۰ ۲۱۶
فصل ۷ مباحث خاص اخلاق در حرفه                                  ۲۶۴     ۳۵۹   نرم افزار lingo به همراه فایل آموزشی و نرم افزار6 eviews

دسته بندی :


 

نرم افزار lingo

 

download

 

فایل آموزشی lingo 

 

download


داونلود نرم افزار e views6 پرتابل(حجم35 مگ)

 

 
فایل نحوه نگارش مقاله علمی

دسته بندی :


باسلام خدمت همه دوستان

با توجه به اهمیت و ضرورت نگارش مقالات علمی توسط دانشجویان ارشد در زیر فایل نحوه نگارش مقاله که توسط استاد بزرگوار جناب آقای دکتر سعیدا در اختیار بنده قرار گرفت را قرار می دهم . امیدوارم مثمر ثمر واقع گردد.

 

دانلود فایل نگارش مقاله

 

همچنین در زیر فایل یک نمونه مقاله علمی لاتین پذیرفته شده در مجالات معتبر را که بازهم توسط استاد سعیدا در اختیار بنده قرار گرفت را قرار می دهم.

 

دانلود نمونه مقاله لاتین
دانلود فایل کتاب های معرفی شده درس حسابرسی ییشرفته دکتر برزگری

دسته بندی :


خلاصه کتاب فلسفه حسایرسی حساس یگانه

 

مجموعه سوالات و پاسخهای فلسفه حسابرسی

 

اخلاق و حرفه گرایی در حسابداری

 

نشریه 121 سازمان حسابرسی

 

نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد

 

گزارش حسابرسی

 

 

 

 
دانلود فایل پاور جلسه اول حسابرسی پیشرفته دکتر برزگری

دسته بندی :


برای دانلود کلیک کنید فایل پاور جلسه اول حسابرسی پیشرفته دکتر برزگری


یوزد و پسورد جهت سایت emerald

دسته بندی :


دوستان عزیز می توانند جهت استفاده از سایت emerald از یوزرنیم و پسورد زیر استفاده نمایند:

username: salam350

password: access075
فایل pdf خلاصه کتاب اقتصاد مدیریت،ابوالقاسم هاشمی و محمود روزبهان

دسته بندی :برچسب‌ها: فایل pdf خلاصه کتاب اقتصاد مدیریت, ابوالقاسم هاشمی و محمود روزبهان


تشکیل هسته دیکشنری تخصصی

دسته بندی :


با سلام خدمت دوستان عزیز

بدینوسیله از کلیه دوستان عزیزی که تمایل به همکاری مستقیم و مستمر و عضویت در هسته دیکشنری تخصصی حسابداری (که در پست های قبلی در مورد آن توضیحات لازم ارائه شد) دارند، می رساند جهت همکاری و عضویت اطلاعات شخصی خود شامل : نام و نام خانوادگی ، سال و نیمسال ورود، روزهای حضور در دانشگاه و شماره تماس خود را به ایمیل اینجانب (a_soleimanifarsani@yahoo.com) ارسال فرمایند .

با تشکر
ایمیل نماینده کلاس چهارشنبه

دسته بندی : تئوری حسابداری2


      ایمیل نماینده کلاس چهارشنبه تئوری 2:


       abrishaminaeimeh@yahoo.com


از دانشجویان گرامی خواهشمندم فایل پاورپوینت خودرا به این آدرس ارسال کنند 

                                                                                                                      


برچسب‌ها: ایمیل نماینده کلاس چهارشنبه


درخواست همکاری از کلیه دانشجویان عزیز جهت گردآوری اثری ماندگار

دسته بندی :


به اطلاع کلیه دوستان عزیز می رساند ، در جلسه اول کلاس استاد حیرانی بنا شد یک اثر ماندگار و جاویدان بعنوان خروجی کار دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد یزد ساخته شود و آنهم یک دیکشنری واقعاً تخصصی حسابداری است . بر همین اساس از همه دانشجویان عزیز درخواست می گردد در این زمینه همکاری لازم را بعمل آورند . 

توضیحات دیکشنری : مشکل دیکشنری های موجود این است که ترجمه لغات از زاویه دید عمومی صورت گرفته است مثلاً کلمه «مطلوبیت» از دید عمومی ترجمه شده است در حالیکه این کلمه در حسابداری معنی متفاوت می تواند داشته باشد، لذا هدف در این کار ترجمه لغات و اصطلاحات از زاویه دید و در محیط حسابداری می باشد.

دانشجویان عزیز لطف کنند لغات و اصطلاحات اینچنینی مربوط به سرفصل خود را استخراج نموده و هم تعریف انگلیسی آن (از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی) و هم ترجمه فارسی آن (در محیط حسابداری) را برای آن لغت بیابند.

تعداد لغات و سطح همکاری در اختیار خود دانشجو می باشد.

ضمناً اینجانب در حد توان در استخراج لغات تمامی سرفصل های ارائه شده یاریگر دوستان خواهم بود و چند روز قبل از ارئه آن سرفصل لغات مهم آن سرفصل را در وبلاگ قرار خواهم داد.

یادآور می شوم این اثر بنام دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد یزد به ثبت خواهد رسید.

نکته آخر اینکه دانشجویان عزیز در سهیم شدن این اثر هیچ محدودیتی ندارند و می توانند در ترجمه لغات سایر سرفصل ها و لغاتی که مربوط به سرفصل آنها نیست نیز یاریگر ما باشند.

با تشکر
دسته بندی :


بنام خدا

با سلام خدمت همه دوستان

از امروز توفیق خدمتگزاری در این وبلاگ نصیب بنده نیز شد.

امیدوارم بتوانم بدرستی انجام وظیفه نمایم.

یادآور می شوم ایمیل اینجانب بشرح ذیل می باشد :

a_soleimanifarsani@yahoo.com

 سلیمانی (نماینده کلاس تئوری 2 پنجشنبه ساعت 10-8 )
مطلب pdf با عنوان چگونه مقاله علمی بنویسیم و مقاله طریقه search

دسته بندی :


ارسال شده توسط جناب دکتر ناظمی می باشد و برای مقاله نویسی مفید خواهد بود.


داونلود مقاله چگونه مقاله علمی بنویسیم pdf

مقاله طریقه ی سرچ توسط آقای رفیعی تهیه شده است.

داونلود مقاله طریقه search


برچسب‌ها: مطلب pdf با عنوان چگونه مقاله علمی بنویسیم و مقاله


فایل pdf کتاب تئوری حسابداری هندریکسن جلد یک و دو

دسته بندی : تئوری حسابداری2
برچسب‌ها: فایل کتاب الکترونیک تئوری حسابداری هندریکسن جلد یک


فایل pdf کتاب تئوری حسابداری بلکویی

دسته بندی : تئوری حسابداری2


کتاب بلکویی در دو قسمت بصورت فایل pdf در آمده است.


داونلود کتاب بلکویی قسمت یک

داونلود کتاب بلکویی قسمت دوم


برچسب‌ها: فایل کتاب الکترونیک تئوری حسابداری بلکویی


فایل pdf کتاب تئوری حسابداری شباهنگ جلد یک و دو

دسته بندی : تئوری حسابداری2


داونلود کتاب شباهنگ جلد یک

داونلود کتاب شباهنگ جلد دو


برچسب‌ها: فایل کتاب الکترونیک تئوری حسابداری شباهنگ جلد یک و


اطلاعات تماس جهت ارتباط با خانم دکتر حیرانی

دسته بندی :


شماره تلفن ایشان:09133516511

ایمیل(پست الکترونیکی) ایشان:heiranyforough@gmail.com   ویا heiranyforough@yahoo.com


شماره تماس با مدیر وبلاگ :09135271749(حمید قانع)-ایمیل:ghane91@gmail.comبرچسب‌ها: اطلاعات تماس جهت ارتباط با خانم دکتر حیرانی


فایل pdfمدیریت سرمایه گذاری از جان هال

دسته بندی : تصمیم گیری در مسائل مالی


 

pdf : مدیریت سرمایه گذاری از جان هال

 

download


با تشکر از زحمات خانم ابریشمی


برچسب‌ها: فایل pdf مدیریت سرمایه گذاری از جان هال


چرا هیأت استاندارد های حسابداری مالی به چارچوب نظری نیاز دارد ؟

دسته بندی : تئوری حسابداری 1


مقاله : چرا هیأت استاندارد های حسابداری مالی به چارچوب نظری نیاز

دارد ؟

 

 

download

با تشکر از زحمات خانم ابریشمی


برچسب‌ها: چرا هیأت استاندارد های حسابداری مالی به چارچوب نظر